Rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury Wydziału Architektury

Komisja w składzie:

1. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT - przewodniczący Komisji, kierownik Katedry KMiPTEA.

2. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - członek Komisji, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka ZUT

3. dr inż. arch. Mariusz Tuszyński - członek Komisji, prodziekan ds. studenckich i kształcenia WA

4. dr inż. arch. Katarzyna Krasowska - członek Komisji, prodziekan ds. organizacji i rozwoju WA  

5. dr inż. arch. Arkadiusz Polewka - członek Komisji 

na posiedzeniu w dniu 15.02.2021 r. komisja stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury wpłynęło 1 podanie o zatrudnienie od:

  1. dr inż. arch. Karola Kowalskiego

Komisja zapoznała się z przedłożonymi dokumentami, odbyła rozmowę z kandydatem i stwierdziła, że spełnia on wymogi ogłoszonego konkursu.

W wyniku konkursu, który odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art.113 oraz art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018r., poz.1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Komisja stwierdziła, że kandydat spełnia wymogi konkursu i proponuje J. M. Rektorowi ZUT  zatrudnić dr inż. arch. Karola Kowalskiego na pełny etat w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury WA, ZUT w Szczecinie.


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury

Komisja w składzie:

  1. dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT - przewodniczący Komisji, kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego.
  2. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski - członek Komisji, przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka ZUT
  3. dr inż. arch. Mariusz Tuszyński - członek Komisji, prodziekan ds. studenckich i kształcenia WA
  4. dr inż. arch. Katarzyna Krasowska - członek Komisji, prodziekan ds. organizacji i rozwoju WA  
  5. dr inż. arch. Arkadiusz Polewka - członek Komisji

na posiedzeniu w dniu 09.01.2021 r. stwierdziła, że na ogłoszony konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Projektowania Architektonicznego wpłynęły 4 podania o zatrudnienie od:

  1. mgr inż. arch. Ewy Balanickiej (podanie wycofano przed posiedzeniem Komisji),
  2. dr sztuk plastycznych Marty Dziomdziory,
  3. mgr inż. arch. Elizy Goczyńskiej,
  4. mgr inż. arch. Adriany Szubryt.

Komisja zapoznała się z przedłożonymi dokumentami, odbyła rozmowę z dwoma kandydatkami, które spełniły wymogi formalne: mgr inż. arch. E. Goczyńską i mgr inż. arch. A. Szubryt. i przeprowadziła ocenę proponowanych kandydatur.

W wyniku konkursu, który odbył się zgodnie z wymogami określonymi w art.113 oraz art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018r., poz.1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Komisja stwierdziła, że żadna z kandydatek nie spełnia w stopniu zadawalającym wymogów konkursu i zaproponowała zamknąć konkurs bez rozstrzygnięcia.