System Zapewniania Jakości Kształcenia

Idea Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożonego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jest zgodna z postanowieniami Procesu Bolońskiego i uregulowaniami dotyczącymi zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przyjęte w ZUT procedury zabezpieczają potrzeby i oczekiwania studentów, ich przyszłych pracodawców, a także zapotrzebowania europejskiego, polskiego i lokalnego rynku pracy. Wdrożone procedury są zgodne z wytycznymi prezentowanymi przez MNiSW w udostępnionych raportach z realizacji projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z 2010 r. „Krajowe ramy kwalifikacji w szkolnictwie wyższym, jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” oraz z 2013 r. „Raport samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego” stanowiły dla władz uczelni wykładnię i przewodnik Ministerstwa do budowy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na ZUT w Szczecinie.  

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uczelni jest dwupoziomowy i obejmuje:

  • poziom centralny – ogólnouczelniany z jednakowymi dla wszystkich wydziałów ZUT uogólnionymi 35 procedurami i zasadami ich stosowania,
  • poziom lokalny - wypracowywany przez poszczególne wydziały, który pozwala różnicować tworzone dodatkowo wewnętrzne procedury dostosowane do specyfiki prowadzonych kierunków.

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na ZUT uwzględnia obszary:

  • Monitorowanie realizacji standardów kształcenia
  • Ocena i analiza procesu kształcenia
  • Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
  • Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom
  • Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia
  • Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich
  • Analiza opinii studentów i absolwentów Uczelni o jakości kształcenia oraz opinii pracodawców o absolwentach