Dyplomowanie

Praca dyplomowa

Procedurę zasad dyplomowania na uczelni i WA reguluje odpowiednio: zarządzenie nr 80 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie Procedury procesu dyplomowania. (format:  pdf, rozmiar:  8,27 MB)

 

DYPLOMANT

 

1.Wybór tematu pracy dyplomowej

Student może wybrać temat pracy dyplomowej nie później niż do:

 • 31 marca - dla studiów, których semestr dyplomowy jest semestrem zimowym,
 • 31 października - dla studiów, których semestr dyplomowy jest semestrem letnim.

Proponowana ogólna tematyka prac dyplomowych przypisana do Opiekunów naukowych (Promotorów) dla poszczególnych kierunków jest dostępna na stronie WA w sekcji Dyplomy – dokumenty do pobrania.

 

2. Wydanie tematu pracy dyplomowej

Z wybranym i zaakceptowanym przez Promotora tematem należy zgłosić się do osoby prowadzącej na WA ewidencję Kart wydania tematu dyplomowego (kontakt e–mail: mandrzejak@zut.edu.pl) tel. 91449-55-23.

Potwierdzeniem wyboru tematu pracy jest odbiór Karty podpisanej przez Promotora, Kierownika katedry dyplomującej oraz Prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

Uwaga! 

W przypadku, gdy student nie dokona wyboru tematu pracy w terminie, temat pracy zostanie przydzielony przez Prodziekana ds. studenckich i kształcenia.

 

3. Format redakcyjno-edytorski pracy dyplomowej

Podczas pisania i składania pracy należy zastosować się do zaleceń opisanych w procedurach/ warunkach dyplomowania, dostępnych na stronie WA (sekcja: Dyplomy – pliki do pobrania).

Uwaga!

Na stronie tytułowej pole „data dopuszczenia pracy do egzaminu” powinno pozostać puste.

 

4. Złożenie pracy dyplomowej 

Do obowiązków Dyplomanta należy:

 • wgranie ostatecznej wersji pracy dyplomowej do systemu XP Uczelnia (e-dziekanat). Przy czym część opisowa (zawartość teczki A4)  w formacie PDF pozbawionym zabezpieczeń i umożliwiającym wyszukiwanie w nim tekstu nie może przekraczać 15 MB. Łącznie rozmiar wszystkich wgranych plików (opis + plansze – jeżeli takie są wymagane) nie może przekroczyć 60 MB (darmowa strona do kompresji plików PDF: Kompresowanie PDF - 100% bezpłatnie - PDF24 Tools),
 • wydrukowanie 3 egzemplarzy pracy dyplomowej (tożsame z wersją elektroniczną),
 • dostarczenie do dziekanatu 3 egzemplarzy pracy w wersji papierowej i elektronicznej (w terminie do 3 dni od daty wgrania pracy do systemu e-dziekanat)złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie (w terminie do 3 dni od daty wgrania pracy do systemu e-dziekanat):

  • dodatkowego 4 egzemplarza pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD),
  • potwierdzenia wykonania przelewu na kwotę 60 zł za druk dyplomu (dotyczy to tylko Dyplomantów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed 1.10.2019 r.),
  • wniosku o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
  • wniosku o wydanie dyplomu (wniosek dostępny na stronie WA (sekcja: Dyplomy – pliki do pobrania),
  • plansze (S2/N2).

 

5. Egzamin dyplomowy (obrona pracy)

Egzamin dyplomowy odbywa się przed powołaną przez Dziekana komisją.

Propozycję terminu egzaminu dla danego Dyplomanta zgłasza Promotor, z zastrzeżeniem, że egzamin powinien odbyć się w terminie:

 • do 20 lutego, na studiach kończących się w semestrze zimowym,
 • do 15 lipca, na studiach kończących się w semestrze letnim.

jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 

 

Uwaga!

Jeżeli Dyplomant uzyskał zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,  egzamin dyplomowy wyznacza się nie później niż 2 miesiące od daty złożenia pracy dyplomowej (wgrania pracy do systemu e-dziekanat). 

 

W przypadku dyplomowania na studiach S2/N2 obrona pracy jest poprzedzana egzaminem z części teoretycznej. Termin w/w egzaminu ustala Dziekan. Zakres tematyki egzaminacyjnej jest dostępny na stronie WA (sekcja: Dyplomy – pliki do pobrania). 


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i wyznaczenia przez Dziekana jego daty jest:

 • zaliczenie przez studenta wszystkich przedmiotów oraz praktyk zawodowych objętych planem studiów i programem kształcenia, w całym okresie studiów,
 • uzyskanie dwóch pozytywnych ocen w recenzjach pracy dyplomowej,
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat

oraz złożenie kompletu dokumentów (wymienionych powyżej).

 

OBOWIĄZKI PROMOTORA

 

 • sprawdzenie w systemie antyplagiatowym (JSA) pisemnej pracy dyplomowej umieszczonej przez Dyplomanta w systemie e-dziekanat  (w terminie 14 dni od daty jej złożenia)
 • sporządzenie recenzji pracy dyplomowej
 • przekazanie (nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego) do dziekanatu recenzji oraz wygenerowanego z JSA raportu ogólnego (w kolorze!) z wyniku badania pracy
 • zaproponowanie Recenzenta i terminu obrony pracy dyplomowej.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTA

 

 • Sporządzenie recenzji w wyznaczonym przez Dziekana terminie, a następnie złożenie jej w dziekanacie (nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu dyplomowego).

 


Paragraf 33 regulamin studiów w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie stanowi:

 1. Ostateczną wersję pracy dyplomowej student zobowiązany jest umieścić w systemie informatycznym Uczelni oraz złożyć u opiekuna i w dziekanacie w terminie 3 dni od daty złożenia pracy, jednak nie później niż: 1) do 15 stycznia, na studiach kończących się w semestrze zimowym; 2) do 15 czerwca, na studiach kończących się w semestrze letnim.
 2. Datą złożenia pracy dyplomowej jest data umieszczenia przez studenta pracy dyplomowej w systemie informatycznym Uczelni.
 3. W szczególnych przypadkach, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, określony w ust. 1, o okres nieprzekraczający trzech miesięcy.
 4. W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych, na wniosek studenta, przy pozytywnej opinii opiekuna pracy oraz dziekana, rektor może tylko raz przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, określony w ust. 1, jednak nie dłużej niż do dwóch miesięcy.