Studia Podyplomowe Specjalista ds. Dostępności

 PODSTAWOWE INFORMACJE
Organizator: Wydział Architektury
Adres studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Specjalista ds. Dostępności

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury
Regionalne Centrum Informacji i Transferu Technologii
Symulatorium Dostępności
70-363 Szczecin
ul. Jagiellońska 20/21, pok. 017

Kierownik studiów:dr inż. arch. Katarzyna Krasowska
Wydział Architektury
Symulatorium Dostępności
e-mail: katarzyna.krasowska@zut.edu.pl
Sekretariat studiów:Studia Podyplomowe Specjalista ds. Dostępności
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Architektury
71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 50, pok. 319
Klaudia Szumiato, e-mail: kszumiato@zut.edu.pl, tel. 91 449 56 79
Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych: Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników sektora publicznego oraz prywatnego zainteresowanych uzyskaniem szerokiej wiedzy w zakresie dostępności, którzy będą mogli ją wykorzystać do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności w organizacji, w której są zatrudnieni. Ponadto osoby, które ukończą studia podyplomowe będą dysponować wiedzą i umiejętnościami uniwersalnymi, pozwalającymi na stosowanie reguł dostępności w zakresie działalności każdego podmiotu, a także kompetencji transferowalnych, które są możliwe do zastosowania na różnych stanowiskach pracy w administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie wdrażania i doskonalenia dostępności w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. dostępności.

Cel studiów:

Przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.
Przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Koordynatora ds. Dostępności.
Wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu dostępności w oparciu o aktualne regulacje prawne.
Czas trwania:

2 semestry.
Liczba godzin: 198 (96 – I semestr, 102 – II semestr).
W semestrze 1 jest realizowane 114 godzin zajęć, a w semestrze 2 jest realizowane 110 godzin zajęć.
Zajęcia w soboty i niedziele po 6-8 godzin.

Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach Regionalnego Centrum Informacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20/21, 70-363 Szczecin.

REKRUTACJA
Wymagania stawiane kandydatom:Status pracownika w podmiocie publicznym / status przedsiębiorcy / pracownika przedsiębiorcy / członka innego podmiotu z sektora publicznego.
Warunki rekrutacji:O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie informacji o wykształceniu kierunkowym oraz doświadczeniu zawodowym kandydatów.
Zasady i tryb naboru:

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich wymienionych wyżej dokumentów i wniesienie opłaty za studia.

Kryteria premiujące: zakres obowiązków pracowniczych obejmujący zadania na rzecz wdrażania EFS w Polsce- 30 pkt., niepełnosprawność - 10 pkt.

Limit miejsc:

Maksymalna liczba słuchaczy wynosi 45.
Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).  

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1) rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydata (link: Specjalista ds. dostępności - IRK (zut.edu.pl))
2) złożenie (osobiste lub drogą korespondencyjną) w sekretariacie studiów podyplomowych następujących dokumentów:
    a) wygenerowanego z w/w ISR wypełnionego podczas internetowej rejestracji kwestionariusza osobowego,
    b) odpisu dyplomu ukończenia studiów lub jego kopii uwierzytelnionej w Sekretariacie Studiów Podyplomowych,
    c) 1 aktualnej fotografii,
    d) potwierdzonego skierowania z zakładu pracy (w przypadku realizacji studiów podyplomowych przez słuchacza na zlecenie podmiotu spoza uczelni),
    e) innych dokumentów określonych w zasadach i trybie naboru na dane studia podyplomowe,
3) uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego od Komisji Rekrutacyjnej Studiów SDD.

Wszelkich informacji o studiach podyplomowych Specjalista ds. Dostępności udziela Sekretariat studiów: Klaudia Szumiato (tel. 91 449 56 79; e-mail: kszumiato@zut.edu.pl).

Termin nadsyłania zgłoszeń:

Rekrutacja trwa do dnia 04.03.2022 r.

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej przewidziane jest na dzień 07 marca 2022 r.
O wynikach postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną SPID słuchacze zostaną powiadomieni przez Sekretariat studiów SDD drogą internetową na podane przez kandydatów w zgłoszeniach adresy mailowe.

Koszt uczestnictwa w zajęciach na studiach podyplomowych:

Opłata za cały tok studiów wynosi: I. edycja studiów - bezpłatnie.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA
Program kształcenia:Rok akademicki 2022/2023 Program kształcenia na studiach podyplomowych Specjalista ds. Dostępności (link poniżej).
Program i plan studiów:

Merytoryczny program studiów podyplomowych Specjalista ds. Dostępności (link poniżej).

ZUT - Polska Rama Kwalifikacji / Rok 2021/2022 / Wydział Architektury / Specjalista ds. dostępności

Terminy zajęć:

Termin rozpoczęcia zajęć planowany jest na 19 marca 2022 r.- szczegółowy harmonogram zostanie ustalony i podany po zakończeniu rekrutacji.

Zjazdy są organizowane w soboty i niedziele po 6-8 godzin. W każdym semestrze jest przewidziane 5 zjazdów. Po ukończeniu 2 semestru ustalony zostanie termin egzaminu końcowego.

Wykładowcy:Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Warunki ukończenia studiów:Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego i obrona pracy dyplomowej.
Forma zakończenia studiów podyplomowych:Egzamin końcowy i obrona pracy dyplomowej.
LOKALIZACJA
Miejsce:Zajęcia przewidziane w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą w salach Regionalnego Centrum Informacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20/21, 70-363 Szczecin.
Gdzie nas znaleźć:https://goo.gl/maps/B4KMhZyHNPAiYX3f7
GPS: 53.43251640722238, 14.53788566277443